Privacyverklaring Hotel in Motion B.V.
Hotel in Motion B.V. (‘HIM’) vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. Wij houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij:
 • jou op begrijpelijke en transparante wijze informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten;
 • persoonsgegevens alleen gebruiken voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Deze doelen zijn concreet, duidelijk en worden van te voren vastgesteld. 
 • gegevensverwerking baseren op een wettelijke grondslag; en
 • passende beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal.
Contact 
HIM is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan je een e-mail sturen naar info@hotelprofessionals.nl.

Reikwijdte
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites van HIM. Onder HIM vallen de volgende websites/labels:Persoonsgegevens
HIM legt jouw persoonsgegevens vast in haar database voor eigen gebruik door HIM en het gebruik van jouw persoonsgegevens door werkgevers die op zoek zijn naar een geschikte kandidaat voor een vacature of andere in deze Privacyverklaring genoemde organisaties. Hiervoor leggen wij vast:
 • jouw contactgegevens 
 • CV 
 • motivatie voor de vacature, en 
 • andere zaken voor zover wettelijk vereist of met jouw toestemming.
Bijzondere Persoonsgegevens
HIM verwerkt alleen bijzonderepersoonsgegevens met jouw toestemming. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden. 
Ook een pasfoto is een bijzondere persoonsgegeven. Kies je ervoor je pasfoto op te nemen in jouw CV, dan geef je toestemming voor het bewaren in de HIM database en het doorgeven van jouw CV inclusief pasfoto aan werkgevers die vacatures hebben geplaatst op HP.nl of opdrachtgevers van MJP.nl. 
 
 
Doelen van verwerking
Wij verwerken jouw gegevens om:
 • vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen; 
 • jou aanbiedingen, nieuwsbrieven, vacatures en/of uitnodigingen voor events toe te zenden;
 • beveiliging en verbetering van de websites van HIM te bevorderen, evenals voor marketingdoeleinden (bijv. adverteerders op onze websites en sponsoren voor de events die HIM organiseert). HIM gebruikt hiervoor automatisch gegenereerde gegevens die alleen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.
Gebruik van websites
Wanneer je je inschrijft op één van onze websites en/of aanmeldt voor één van onze Diensten (events, bemiddeling, werving en selectie) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze Diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HIM. 
 
Indien je op HP.nl solliciteert op een vacature of ons toestemming geeft om jou met één van onze opdrachtgevers in contact te brengen naar aanleiding van een beschikbare vacature, dan geven wij jouw gegevens aan die derde door. 
 
Wij maken met die derden afspraken over de doorgifte van persoonsgegevens, waaronder de verplichting om dezelfde privacyregels in acht te nemen als staan omschreven in deze privacy verklaring. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens, zodat we jou aanraden om ook hun privacybeleid goed door te lezen.
 
Om goed zichtbaar te maken welke persoonsgegevens door de verschillende websites van HIM worden verwerkt en wat doelen en grondslagen van de verwerking zijn, omschrijven we hieronder per website het proces van de verwerking van persoonsgegevens.
Werkwijze HP.nl: verwerking en doorgifte van persoonsgegevens
HP.nl verwerkt jouw persoonsgegevens als:
1.    je solliciteert op een specifieke vacature op de website en ten behoeve daarvan jouw contactgegevens, CV en/of een korte motivatie doorgeeft; en/of 
2.    je een job profiel aanmaakt op HP.nl.

Bij sollicitatie op vacature

Door het invoeren van jouw gegevens geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken en rechtstreeks door te zenden naar de werkgever die de vacature heeft geplaatst. Jouw contactgegevens blijven vervolgens 4 maanden in de portal van de betreffende werkgever op HP.nl beschikbaar, ervan uitgaande dat de sollicitatieprocedure binnen 4 maanden is afgerond. Op jouw verzoek verwijderen we jouw gegevens eerder.
Na afloop van deze 4 maanden (of zoveel eerder als jij ons verzoekt), zullen jouw gegevens (automatisch) worden verwijderd. Voor het bewaren van persoonsgegevens door de werkgever van de vacature waarop jij hebt gesolliciteerd, verwijzen wij je naar diens privacybeleid.

Bij profiel aanmaken op HP.nl

Op basis van een job profiel dat je kan aanmaken op HP.nl ontvang je ‘job alerts’: geautomatiseerde berichten over nieuwe vacatures die aansluiten op jouw wensen. Binnen dit profiel kan je ook jouw cv uploaden of aanmaken, zodat je nog eenvoudiger kan solliciteren op vacatures op HP.nl. Bovendien worden sollicitaties uit het verleden en de reacties daarop opgeslagen in jouw profiel. 
De informatie op jouw profiel is volledig afgeschermd en niet zichtbaar voor werkgevers. Als je op een functie solliciteert, kan de opdrachtgever alleen de informatie zien die jij hem aanbiedt.Je kunt op elke moment jouw job profiel uit de databank verwijderen door in te loggen op jouw account en bij de profielinstellingen te kiezen voor ‘verwijderen’. Je kan je tevens op elk moment uitschrijven voor nieuwsberichten over nieuwe vacatures door onderaan het nieuwsbericht aan te geven dat je de dergelijke berichten niet langer wil ontvangen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacyverklaring vermeld.

Beveiliging
Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Ook zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 
 
Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor jouw privacy zoveel mogelijk te beperken. Heeft zo’n incident ernstige gevolgen voor jouw privacy (een ‘datalek’), dan zullen wij dit melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, jou hierover informeren.
 
Doorgifte buiten EER
Wij verwerken jouw persoonsgegevens binnen Nederland. Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening door HIM worden persoonsgegevens doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dergelijke doorgifte van gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 
Rechten van bezoekers van onze websites
 • Je hebt de volgende rechten over persoonsgegevens die wij van je hebben: Opt-out: bij verwerkingen op basis van jouw toestemming heb je het recht om deze direct en eenvoudig in te trekken.
 • Recht op informatie: je hebt het recht om aan HIM te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt. 
 • Correctierecht:Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen bij ons om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Je hebt het recht aan HIM te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. 
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Klachtrecht: Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van jouw rechten kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk via de e-mail info@hotelprofessionals.nl ingediend worden. Wij hebben vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen wij jou laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar bij ons te maken, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de hand van een verzoek kunnen wij aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Cookies

Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen. Zodoende kunt u bij een volgend bezoek door ons herkend worden. Dankzij deze cookies kan Hotelprofessionals de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de website het meest bezocht worden.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de website.

Op de website kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Hotelprofessionals zijn. Hotelprofessionals is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Bekijk meer informatie over onze cookies in de cookieverklaring van Hotelprofessionals

Veranderingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Mei 2018
 
}